Dưới đây là vài điều tiêu biểu cho quy chế nghề nghiệp cuả công ty DKT. Nhiều điều trong quy chế này bảo vệ cho khách hàng tránh bị mất cắp, hơn là giúp chúng tôi lấy được hợp đồng dễ dàng so với cạnh tranh.

  • Chúng tôi thiết kế kỹ càng về kỹ thuật trước khi đưa ra một giải pháp.
  • Hợp đồng cuả DKT rất rõ ràng và dễ hiểu.
  • Chúng tôi không trả tiền cho trung gian hoặc nhân viên cuả khách hàng để được hợp đồng.
  • Chúng tôi bảo đảm dự trữ phụ kiện cho thiết bị đã được lắp đặt trong thời gian 5 năm là tối thiểu.
  • Thiết bị được lắp đặt mới 100% đúng với hợp đồng đã ký.
  • Chúng tôi giữ bí mặt hồ sơ cuả khách hàng và không thông tin cho bất kỳ ai.